Sochiye ki Physics kese aasan ho sakti thi ?

Sochiye ki Physics kese aasan ho sakti thi ?
agar
agar
agar
agar
agar
Seb ke jagah Ped gir jata or newton wahe nipat gaya hota