Long Hai Manzil, Very Far Hai Kinara

Long Hai Manzil, Very Far Hai Kinara;
Fir Why Nahi Aaya Today SMS Tumhara;
Forget Gaye Number or Name HamaAra;
Ya Fir You Found Someone, Humse Bhi Pyara!