Kaash Hamare Bhi Parwah Kisi Ne Ke Hote

Kaash Hamare Bhi Parwah Kisi Ne Ke Hote

To Yeh Donia Hum Se Ruswa Na Hote

Agaar Aata Aap Jaisa Muskorana Hamain

To Hum Sy Bhi Kisi Ne Muhabbat Ke Hote