શોધ સમાચાર – પરણેલા પુરુષનું પેટ વધવા નું કારણ.

*શોધ સમાચાર*
પરણેલા પુરુષનું
પેટ વધવા નું કારણ…..
મિત્રો જોડે
કરેલા ભરપેટ નાસ્તા બાદ
ઘરે પત્ની ની બીક માં
ફરીથી ખાવું….
??????