પતિ, પત્ની મ્યૂઝિયમ જોવા ગયા.

પતિ, પત્ની મ્યૂઝિયમ જોવા ગયા.
પતિઃ અહીં દુનિયાનાં બધા પ્રાચીન હથિયારો છે.
પત્નીઃ બધા નથી.
પતિઃ કેમ?
પત્નીઃ વેલણ ક્યાં
????