જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પૂરા ન થાય તો

જો મહેનત કર્યા પછી પણ
સપના પૂરા ન થાય તો
રસ્તા બદલો
સિદ્ધાંત નહી
.
વૃક્ષ પણ હંમેશા
પાંદડાં ?બદલે છે મૂળ નહી.