ચાંદને લાવુ તારા ચોક મા… ગુલાબની પાંખડી લગાવુ તારા હોઠ મા…

ચાંદને લાવુ તારા ચોક મા…
ગુલાબની પાંખડી લગાવુ તારા હોઠ મા…
હીરા ની માળા પેરાવુ તારી ડોકમા…
.
.
પણ હમણાં પગાર નથી આવ્યો.?
તો પતર ઠોક મા….??