ખબર નઈ … માણસો પોતાનો સાચો પ્રેમ કેવી રીતે ગોતી લેતા હોય છે…

ખબર નઈ …
માણસો પોતાનો સાચો પ્રેમ કેવી રીતે ગોતી લેતા હોય છે…
અમુક ને તો…..
‘સેલોટેપ’ નો છેડો પણ જડતો નથી…
????????