આજ કાલ 4-4 વર્ષ નાં ટૈણીયા

આજ કાલ 4-4 વર્ષ નાં ટૈણીયા
.
ગાય છે ” તુજ મે રબ દિખતા હૈ યારા મે ક્યાં
કરૂ….?
.
ઍક આપડે હતાં
ગોળ ગોળ ટમેટુ
નદીયે નાંવા જાતું તુ
ઘી ગોળ ખાતું તુ
….
આમાંથી જ ઉંચા ન આયા.
????